Partner Szkoły Ćwiczeń

Instytut Postępowania Twórczego ogłasza nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2002, Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Instytut Postępowania Twórczego ogłasza nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2002, Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami  art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146)

Informacje  o  konkursie  wraz  z  regulaminem  konkursu  zamieszczone  są  na  stronie internetowej  http://www.power.gov.pl/nabory/1-260/​

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu “Łódzkie szkoły ćwiczeń IPT” w obszarze aktywności instytucji wsparcia, mających za zadanie wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w woj. Łódzkim w oparciu o model realizacji, wdrażania i wyboru szkół ćwiczeń.  

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne) w zakresie metodycznej (warsztaty dla nauczycieli) i dydaktycznej (zajęcia z dziećmi) współpracy z: a) lokalnymi  strukturami będącymi OP dla  placówek oświatowych, b) na terenie tych placówek c) w wymiarze nie mniejszym niż 500 godzin w ciągu ostatnich 2 lat;
  3. Doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ciągu ostatnich 2 lat w wymiarze nie mniejszym niż 500.000 zł
  4. Doświadczenie w realizacji wspólnych usług szkoleniowych i doradczych z/dla wyższych uczelni – kadry i/lub studentów. w wymiarze nie mniejszym niż 750 osób w formach nie krótszych niż 320 godz.
  5. Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i  kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji w wymiarze zgodnym lub wyższym z modelem wdrażania i realizacji szkół ćwiczeń;
  6. Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości w wymiarze nie mniejszym niż 500.000 za ostatni rok obrachunkowy.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 28.11.2019 do 23.12.2019 roku.

Oferty  należy  składać  drogą elektroniczną z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 2.10” lub osobiście pod adresem: IPT, ul Rewolucji 1905 r 52, 90-213 Łódź w dni robocze od 8.00-14.00 w terminie od 28.11.2019 do 23.12.2019 roku. (decyduje  data  wpływu  do  23.12.2019 godz. 14.00).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: IPT ul. Rewolucji 1905 r. 52, 90-213 Łódź, tel.: 426315043

 

Formularz oferty - czytaj więcej >>