Formułowanie autorskich programów nauczania według Europejskich Standardów Edukacyjnych (ESE) oraz podstawy programowej

Opis: 
Kurs Formułowanie autorskich programów nauczania według ESE prowadzony jest metodą warsztatową, oparty jest na wymianie wiedzy i doświadczeń nauczycieli. Kurs obejmuje trzy moduły w ramach, których uczestnicy będą pracowali nad własnymi umiejętnościami i kompetencjami w zakresie formułowania autorskich programów nauczania. Uczestnicy będą przygotowywali autorski program nauczania dla samych siebie, wedle diagnozy swojej osoby, swojej klasy oraz swojego środowiska szkolnego. Po zakończonym kursie każdy z uczestników będzie posiadał wiedze, umiejętności i kompetencje do sformułowania autorskiego programu, a także opracowany jeden program.
Cele: 
 • diagnoza siebie jako nauczyciela, swoich uczniów, programów nauczania a także środowiska szkolnego;
 • nabycie umiejętności formułowania celów w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji interpersonalnych i społecznych;
 • przełożenie aktywnych metod pracy (m. in. metody projektowej, metody warsztatowej) na pracę własną;
 • ewaluacja programu nauczania;
 • opracowanie autorskiego programu nauczania, wg którego nauczyciel będzie mógł pracować ze swoja klasą.
Program: 

Moduł 2 (16 godz.): Formułowanie autorskiego programu nauczania w świetle idei ESE oraz nowej podstawy programowej

  Wprowadzenie do tematu
 • Etapy konstruowania autorskich programów nauczania
 • Diagnoza (nauczyciela, klasy, środowiska szkolnego, programu)
 • Formułowanie efektów (w zakresie: wiedzy, umiejętności, kompetencji interpersonalnych i społecznych)
 • Metoda projektowa
 • Metoda warsztatowa
 • Projekt ewaluacji autorskiego programu nauczania

Moduł 3 (16 godz.): Prezentacja i ewaluacja przygotowanych autorskich programów nauczania

Korzyści: 
  Uczestnik
 • zna ideę kształcenia wg ESE
 • potrafi dokonać diagnozy siebie, klasy, programu, środowiska szkolnego;
 • potrafi sformułować cele w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji interpersonalnych i społecznych;
 • zna i potrafi stosować różne metody pracy z uczniem;
 • potrafi dokonać ewaluacji autorskiego programu;
 • potrafi formułować autorski program nauczania wg ESE oraz nowej podstawy programowej
Czas trwania: 
 1. Zajęcia warsztatowe - 48 godzin (trzy weekendy)
 2. E-learning – równolegle do zajęć warsztatowych
Koszt: 
999 zł.