Nauczanie metodą projektu podmiotowego według Europejskich Standardów Edukacyjnych (ESE)

Opis: 
Kurs Nauczanie metodą projektu podmiotowego wg ESE przygotowuje nauczycieli wszystkich przedmiotów na każdym szczeblu nauczania do praktycznego wdrożenia metody projektowej w celu wzbogacenia własnego warsztatu pracy.


Cele: 
 • zapoznanie się z ideę kształcenia metodą projektu podmiotowego opartą na ESE
 • sformułowanie projektów odpowiadających potrzebom uczniów;
 • nabycie umiejętności wdrożenia metody projektowej do własnej pracy


Program: 

Kurs składa się z dwóch części:
Część I. Warsztaty

  Moduł I. Grupa otwarcia
 • Nawiązywanie więzi w grupie
 • Procesy grupowe
 • Komunikacja interpersonalna bez przemocy

  Moduł II. Metodyka projektu podmiotowego
 • Diagnoza potencjału i motywowanie do działania
 • Zarządzanie emocjami i energią grupy
 • Formułowanie problemów projektowych
 • Formułowanie projektów
 • Ocena i ewaluacja projektu

  Moduł III. Prezentacja i obrona projektów
 • Prezentacja zrealizowanych projektów
 • Ewaluacja projektu
 • Reewaluacja projektu

  E - learning: Rys historyczny a współczesny obraz metody projektów
 • Podstawowe modele kształtowania umiejętności uczniów
 • Rola nauczyciela na poszczególnych etapach projektu
 • Rola ucznia na poszczególnych etapach projektu
 • Przygotowanie projektu
 • Wykonanie projektu
 • Ewaluacja i ocena projektu

Część II

Prezentacja i obrony projektów zrealizowanych we własnym środowisku pracy.



Korzyści: 
  Uczestnik:
 • zna założenia metody projektu podmiotowego;
 • zapoznaje się z przykładami dobrych praktyk w zakresie metody projektowej w szkole
 • wzbogaca swój repertuar metod pracy


Czas trwania: 
 • Zajęcia warsztatowe - 48 godzin (trzy weekendy)
 • E-learning – równolegle do zajęć warsztatowych
Koszt: 

999 zł.