Kształtowanie Postaw Aktywnych w opozycji do Pasywnych u Osób dorosłych Niedostosowanych Społecznie

Kształtowanie Postaw Aktywnych w opozycji do Pasywnych u Osób dorosłych Niedostosowanych Społecznie

To międzynarodowy projekt realizowany w ramach Europejskiego programu Socrates/Grundtvig2.
Czas trwania: 2003-2005.

W projekcie oprócz Polski biorą udział instytucje z Włoch, Litwy i Turcji. Instytut Postępowania Twórczego pełni rolę koordynatora projektu.


Osoby niedostosowane społecznie nie radzą sobie w pracy zawodowej, co stwarza problemy i zagrożenia społeczne jak np. bezrobocie, wzrost przestępczości, frustracje, choroby psychiczne, itp.

Celem projektu jest zdefiniowanie podstawowych problemów i zagrożeń dotyczących niedostosowania społecznego, prezentacja efektywnych rozwiązań i metod pomocnych w rozwijaniu postaw aktywnych i przedsiębiorczych w grupie osób niedostosowanych. Wiąże się to z promowaniem wiedzy dotyczącej kreatywności i przedsiębiorczości. Istotną rolę spełnia wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami, stymulująca poprawę jakości edukacji osób społecznie niedostosowanych.


Więcej informacji:

www.project.creativity.ipt.pl